• Ansible Notlarım
 • Docker İçinde Ansible Çalıştıralım
 • ansible.cfg Dosyası
 • Envanter Dosyası
 • -y/ --toml Anahtarıyla Doğrulama
 • INI Biçimli Bilgisayar & Grupları İçeren Dosya Oluşturmak
 • Grup Tanımı ve Özel Anahtarlar (ungrouped, all)
 • Veri Tiplerini type_debug İle Görüntülemek
 • ansible_facts
 • Metin İşlevleri
 • split
 • find İşlevi
 • ŞARTLI İFADELER
 • when İle Şartlı İfade Oluşturmak
 • DÖNGÜLER
 • with_items
 • with_list
 • with_lines
 • with_nested
 • loop
 • MODÜLLER
 • Hedef Makinelere PING Atmak İçin ping Modülünü Kullanalım
 • command, raw, shell Modülleri
 • file Modülüyle Dosya İşlemleri
 • copy Modülüyle Dosya Oluşturmak
 • linefile ile Metin Dosyalarındaki Satırları Yönetin
 • line Modülü
 • Grup ve Kullanıcı Eklemek/Silmek *
 • debug Modülü
 • playbook.yaml
 • --check
 • --tags
 • dict2items
 • items2dict

Dağıtım ağı kurduğumuza göre dağıtımın yapılacağı…


 • Docker İçinde PostgreSQL Çalıştırmak
 • Komut satırından PostgreSQL’e nasıl bağlanılır
 • Veritabanı nasıl içe ve dışa aktarılır
 • Veritabanlarını Listelemek (\list veya \l)
 • pg_dump Komut Satırı Uygulamasıyla İhraç Etmek (export)
 • pg_dump Komut Satırı Uygulamasıyla İthal Etmek (import)
 • Kullanıcı Oluşturma (createuser)
 • Kullanıcılarını Listelemek
 • Kullanıcı Silmek (dropuser)
 • Veritabanı Oluşturma
 • Ayarlarını Görüntülemek

Docker İçinde PostgreSQL Çalıştırmak

docker run -d --rm --name pg -e POSTGRES_PASSWORD=ccc -p 5432:5432 postgres

PostgreSQL İstemci Uygulamaları*

clusterdb : cluster a PostgreSQL database
createdb : create a new PostgreSQL database
createlang : install a PostgreSQL procedural language
createuser : define a new PostgreSQL user account
dropdb : remove a PostgreSQL database
droplang : remove a PostgreSQL procedural language
dropuser : remove a PostgreSQL user account
ecpg


 • Dizin/Dosya İşlemleri
 • Birim Test (unittest)
 • public/private
 • *args İle Parametre Sayısını Esnek Hale
 • **kw İle Liste Halinde Parametre Geçirmek
 • Günlük Seviyesi
 • Enum
 • __str__ ve __repr__

@staticmethod ile @classmethod Karşılaştırması

__str__ ve __repr__ *


https://www.log2base2.com/C/pointer/computer-memory-address-basics.html

İşaretçiler (pointers) bellekte depolanan değerden ziyade bellekteki konumunu belirtmek için kullanılır. Başka bir deyişle, değişkenler bellekte saklanan değerleri işlemek için kullanılırken, işaretçiler değişken adreslerini (bellek konumu) işlemek için kullanılır.

Bilgisayar belleğinde, temel bellek birimi bir bayttır (8 bit). Her baytın benzersiz hafıza adresi olacaktır. Anlamak için, ondalık değer kullanarak bellek adresini göstereceğiz. Bellek adresi doğrusaldır ve her baytın benzersiz bir adresi olacaktır.

 • Bir karakteri saklamak için bilgisayar, 1 * 8 = 8 bit olan 1 bayt bellek ayıracaktır.
 • Bir tamsayı (integer) veya float değer saklamak için, bilgisayar 4 baytlık bellek ayıracaktır, bu 4 * 8 = 32 bittir.
 • Bir…

 • Önce process ve thread kavramlarını daha iyi anlayacağız.

Süreç (Process) ile İş Parçacığı (Thread) Kavramları

Süreçler

Bir uygulama çalıştırıldığında en az bir Ana Süreç (main process) ve ana sürecin başlattığı yan süreçleriniz, Türkçe çevrisiyle “Çocuk Süreçler” (child processes) ile koşar.

https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=25075&seqNum=3

SÜREÇLER (processes) ve iş parçacıkları (threads) tek bir hedefe sahiptir:

 • Bir bilgisayarın aynı anda birden fazla şey yapmasını sağlamak.

Bunu yapmak için, işlemci (veya işlemciler) bilgisayarın kaynaklarını paylaşacak şekilde tasarlanmış uygulama programları gerektiren çeşitli görevler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalıdır. Bu nedenle programcılar, programların yaptıklarını süreçlere ve iş parçacıkları olarak ayırmalıdır.

Node.js uygulamanız tek bir iş parçacığı veya ana süreç üzerinde çalışır. …


Docker ile MongoDb kurmak

Varsa cdb adında bir konteyner silinerek başlanabilinir veya farklı bir konteyner adıyla (–-name yeniad) devam edilebilinir.$ docker rm -f cdb
docker run komutu arka planda önce mongo isimli docker yansısını çeker ve ondan bir konteyner oluşturmak için devam eder.
Bu aşamayı ikiye bölerek önce$ docker pull mongo
komutuyla mongo isimli docker yansısını/kalıbını (image) kendi bilgisayarımıza çekerek, yereldeki yansıların arasına katabilir ve ardından
$ docker run --name cdb --restart=always -d -p 27017:27017 mongo
komutuyla devam ederek konteyner yaratabilirsiniz. Komutun en sonunda yer alan mongo, docker yansı adını bu şekilde bıraktığımızda konteyner ayaklandığında "/usr/local/bin/docker-entrypoint.sh" dosyası ENTRYPOINT olarak…


Bir Internet Adresinin Anatomisi

İşlem : GET, POST, PUT, DELETE, HEADER, PATCH vs.

Şema: http, https, ftp, news vs.

Alan adı veya IP adresi: host ile ifade edilen kısım

Sanal Dizin veya Base Path: Bir web sunucu aynı port üstünde bir web sitesi ve birden fazla sanal dizin barındırabilir. Bu sanal dizinler adres içinde basePath diye geçer.

Yol (path):

Sorgu Parametreleri:

TCP/IP Modeliyle OSI Modelinin Kıyaslaması


 • sort
 • unique
 • wc (Word count) Kelime Sayaç
 • tee
 • nc — ncat netcat Kullanımı
 • socat
 • nc (netcat) ile port tarama
 • ncat ile Uzak Makinede Kabuk Komutları Çalıştırmak
 • nmap ile port tarama
 • ncat ile web istekleri yapmak
 • ncat ile web sunucusu
 • ncat ve socat ile port yönlendirme (port forwarding)
 • netstat ile hangi proses hangi portu kullanılıyor
 • Komut satırında çok satırlı (multiline) dosya oluşturma
 • cat İle Çok Satırlı Dosya Oluşturma (creating file with cat)
 • seq Komutu
 • tr (Transpose) Komutu
 • terminal komutlarını yeni satırda yazmak

sort

Girdi olarak gelen veriyi sıralayarak çıktı yaratır

-r Tersine sıralar-n Sayıya göre sıralar-f Karakterlerin büyük küçük…


Bir vesileyle tecrübe ettiğim Microsoft Word ile ilgili öğrendiklerimi yazayım istedim.

 • Özel Stil Başlıkları Gezinti (Navigation) Panosunda Görebilmek
 • İçindekiler Tablosunda (References->Table Of Contents) Hangi Başlıkların Tabloda Görüntüleneceğini Seçmek

Özel Stil Başlıkları Gezinti (Navigation) Panosunda Görebilmek

İTÜ’nün yüksek lisans tez şablonundaki başlıkları Gezinti (Navigation) panosunda görebilmek istedim. İTÜ şablonunu oluştururken Word’e ait stil isimlerini değiştirmek yerine yeni stil tanımlamaları yapmış.

Word içinde tanımlı stilleri açmak için:

Word İçinde Stilleri Açmak

Cem Topkaya

Evlat, kardeş, ağabey, eş, baba, müzik sever, öğrenmek ister, paylaşmaya can atar, iyi biri olmaya çalışır, hakkı geçenlerden helallik ister vs.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store